Ułatwienia dostępu

Regulamin Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki - dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. Dziecko, które zostało przyjęte do przedszkola powinno sygnalizować potrzeby fizjologiczne.
 4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 5. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście w ustalonych porach. W uzasadnionych przypadkach mogą przyprowadzać i odbierać dziecko - osoby przez rodziców pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 6. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają  ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
 7. Rodzice mają  obowiązek wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.
 8. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
 9. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/.
 10. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
 11. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie podstawy programowej  dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 12. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 13. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku 3-6 lat opracowanych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.
 14. Wysokość opłaty za świadczenie poza podstawą programową, (która jest bezpłatna) ustala Urząd Gminy w Lubomi.
 15. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z dołu na konto przedszkola. Numer konta: 10 8469 0009 0058 7905 2000 0001 
 16. Jeżeli Rodzic nie opłaci pobytu dziecka w przedszkolu w określonym terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez dzieci.
 18. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy zgłosić pisemnie u dyrektora przedszkola z końcem miesiąca.
 19. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawcy.
 20. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

 

ZASADY ZACHOWAŃ DZIECI - KODEKS PRZEDSZKOLAKA

W naszym przedszkolu obowiązuje “Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla
wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola normy dotyczące:
 -zasad zachowania obowiązujące dzieci w sali przedszkolnej,
-zasad zachowania w szatni,
 -zasad zachowania w łazience,
-zasad zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
- zasad zachowania podczas wycieczek i spacerów.
- zasady zachowań podczas spożywania posiłków,

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE DZIECI W SALI PRZEDSZKOLNEJ
1. Wchodząc do sali witamy się z nauczycielką i dziećmi, mówiąc „Dzień dobry”.
2. Pamiętamy o używaniu słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Przepraszając, podajemy rękę
osobie, którą przepraszamy.
3. Nie krzyczymy, nie podnosimy głosu.
4. Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczycielki.
5. Po każdym posiłku zbieramy się na dywanie, siadając w kole.
6. Bawiąc się, nie zabieramy innym dzieciom zabawek.
7. Sprzątam zabawki i odkładam na miejsce.
8. Uważnie słuchamy tego, co mówi nauczycielka.
9. Dbamy o porządek w swojej szufladzie, nie zabieramy niczego z nieswojej szuflady.
10. Zgłaszamy nauczycielce potrzebę wyjścia do toalety.
11. Nie przynosimy do przedszkola swoich zabawek.
12. Wrzucamy śmieci do kosza.
13. Dzielimy się zabawkami i materiałami.
14. Zachowujemy się cicho, gdy dzieci pracują, gdy ktoś jest zmęczony lub odpoczywa.
15. Na zajęciu podnoszę rękę do góry, jeśli chcę coś powiedzieć.
16. Układanki, puzzle, książki oglądam przy stole.
17. Klocki wyjmuje z pojemników (nie wysypuję wszystkich na dywan).
18. Dzieci pełnią obowiązki na rzecz grupy (dyżurni - wyznaczeni przez nauczyciela)


ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE DZIECI W SZATNI
1. Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez panią miejscu.
2. Nie biegamy po szatni. Nie hałasujemy.
3. Wchodząc do szatni z dworu, otrzepujemy buty z piasku, błota lub śniegu i wycieramy porządnie
o wycieraczkę.
4. Odzież wieszamy na wieszaku.
5. Buty/kapcie ustawiamy na swojej półce.
6. Dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni
7. Pamiętamy, żeby pomagać innym, gdy tego potrzebują.
8. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, buty, sweter, szalik,
kurtka, czapka – stosownie od panującej pogody).


ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE DZIECI W ŁAZIENCE
1. Myjemy ręce: przed i po posiłkach, po przyjściu z dworu, po pracach plastycznych.
2. Pamiętamy, żeby dokładnie zakręcać kran.
3. Po obiedzie myjemy zęby (dzieci starsze).
4. Zawsze korzystamy ze swojego ręcznika i nie wycieramy do ręcznika brudnej buzi, rąk, czy
zakatarzonego nosa.
5. Nikogo nie chlapiemy wodą.
6. Nie biegamy po łazience.
7. Najpierw korzystamy z toalety, a potem myjemy ręce.
8. Cierpliwie oczekujemy na swoją kolej.
9. Oszczędnie zużywamy wodę, mydło i papier toaletowy.
10. W miarę możliwości myjemy ręce sprawnie i szybko.
Etapy mycia rąk:
- podwijamy rękawy;
- wyciskamy mydło w płynie na dłoń ;
- pocieramy o siebie namydlone dłonie;
- płuczemy dłonie wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną;
- zakręcamy kran;
- otrząsamy ręce z wody nad umywalką;
- wycieramy do swojego ręcznika dokładnie dłonie,;
- odwijamy rękawy i wychodzimy z łazienki;
Etapy mycia zębów :
- do kubka wlewamy czystą wodę;
- dwu - lub trzykrotnie płuczemy usta;
- na szczoteczkę wyciskamy pastę. Młodszym dzieciom pastę nakłada nauczyciel.
- myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek;
- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą;
- płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek;
- wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem;

ZASADY KORZYSTANIA Z TOALETY
1. Potrzebę skorzystania z toalety zawsze zgłaszamy nauczycielce.
2. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
3. Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
4. Jeżeli dziecko potrzebuje pomocy w toalecie, zgłasza konieczność pomocy pani woźnej lub
nauczycielce.
5. Po skorzystaniu z toalety zawsze myjemy ręce.


ZASADY ZACHOWAŃ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
1. Przed wyjściem na podwórko korzystamy z toalety;
2. Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy w parach lub w ustalony przez nauczyciela sposób;
3. Bawimy się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu;
4. Nie oddalamy się od grupy;
5. Dzieci starsze bawią się tak, aby nie powodować zagrożenia dla młodszych;
6. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, umieszczony w ogrodzie przedszkolnym;


ZASADY ZACHOWAŃ PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW
Zgodnie z regulaminem obowiązującym w przedszkolu.
Na spacerze:
1. Przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzamy, czy ubranie nałożone prawidłowo (buty, czapka,
rękawiczki, zapięta kurtka) stosownie od panującej pogody.
2. Spacerujemy idąc w parach i trzymając się za ręce (lub węża spacerowego);
3. W miarę możliwości idziemy sprawnie, nie depcząc kolegów idących przed nami;
4. Nie rozmawiamy zbyt głośno;
5. Słuchamy poleceń nauczycielki;
6. Idziemy jedną stroną chodnika – prawą.
Na wycieczce
1. Do autokaru wchodzimy pojedynczo;
2. Siadamy na miejscach wyznaczonych przez nauczycielkę;
3. Podczas przejazdu wyłącznie siedzimy na swoich miejscach;
4. Przed wejściem i po wyjściu z autokaru ustawiamy się parami;
5. Jeśli wchodzimy do pomieszczeń (teatr, filharmonia, muzeum) nie oddalamy się od grupy;
6. Ubranie wieszamy w wyznaczonym przez nauczycielkę miejscu;
7. Chęć skorzystania z toalety zawsze zgłaszamy nauczycielce.


ZASADY ZACHOWANIA DZIECI PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
1. Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, nie kręcimy się.
2. Jemy w ciszy, (tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy), nad talerzykiem.
3. Jemy z zamkniętymi ustami, każdy kęs dobrze gryziemy i powoli żujemy.
4. Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
5. Jeśli chcemy “ dokładkę” podnosimy rękę.
6. To czego nie lubimy, odkładamy na brzegu własnego talerza.
7. Nie bawimy się jedzeniem.
8. Odchodząc od stołu, zasuwamy krzesło i mówimy “dziękuję”.
9. Cicho siadamy i wstajemy od stołu

Stosowane wzmocnienia pozytywne:

 • pochwała indywidualna;
 • pochwała przed całą grupą;
 • pochwała przed rodzicami;
 • nagroda polegająca na sprawieniu dziecku przyjemności (np.: pieczątka, nalepka);
 • ustalenie wzmocnienia pozytywnego w domu przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem;


Stosowane wzmocnienia negatywne:

 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody;
 • “krzesełko do myślenia” - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego
  postępowania;
 • rozmowa z rodzicami;
 • zastosowanie czerwonych i czarnych kropek (czerwona - zachowanie dobre, czarna - ciągłe nie
  przestrzeganie zasad przedszkolnych);
 • wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców po konsultacji z nauczycielem;
 • włączenie rodziców w proces wychowawczy i wspólne ustalenie działań o charakterze długofalowym,
  przy częstym niestosowaniu się przez dziecko do zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu;

Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne