Ułatwienia dostępu

Pomoc psychologiczono-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Co to jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna?
Są to działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola polegające na:
•    rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
•    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków
•    rozpoznawaniu i zaspokajaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.


Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy?
         Informacje na temat trudności i/lub uzdolnień dziecka przekazuje rodzicowi nauczyciel niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Najczęściej w formie ustnej. Podobnie odbywa się przepływ informacji z zakresu rozwoju mowy - nauczyciele przekazują rodzicowi informację o potrzebie zgłoszenia się do logopedy, który omawia diagnozę logopedyczną i plan terapii.
         Gdy dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną rodzice otrzymują od Dyrektora przedszkola pisemną Informację o zaplanowanych dla dziecka formach pomocy.


Kto udziela pomocy?
•    nauczyciele
•    wychowawcy grup wychowawczych
•    specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć.
Nauczyciele przekazują również rodzicom swoje obserwacje i zachęcają do kontynuowania pracy w domu. Każde dziecko objęte ppp ma ustalony stały dzień  i godzinę ćwiczeń.


Czemu muszę iść z dzieckiem do Poradni?
         Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę u psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, który opiekuje się naszym przedszkolem. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni np. terapia integracji sensorycznej, terapia ręki i inne


Czy pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest skierowana jedynie do dzieci?
         Dzieci są głównymi adresatami pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jednak aby działania wspomagające były efektywne  należy włączać w nie również rodziców i nauczycieli.
POMOC DLA RODZICÓW (nauczyciel - rodzic, dyrektor – rodzic, specjalista - rodzic)
wspieranie rodziców w ich codziennych działaniach opiekuńczo - wychowawczych;
- przekazywanie informacji o przebiegu rozwoju dziecka i wspomaganie rodziców w przezwyciężaniu ewentualnych trudności w tym zakresie (rozmowy z nauczycielami, konsultacje, porady, warsztaty);
- w razie potrzeby kierowanie rodziców do innych instytucji świadczących pomoc dziecku/rodzinie.
POMOC DLA NAUCZYCIELI  (nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, nauczyciel - doradca metodyczny)
- wzajemne wspieranie się nauczycieli w skutecznym pełnieniu czynności wychowawczo - edukacyjnych;
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla doskonalenia oddziaływań prowadzonych z dziećmi.


Ile czasu dziecko będzie objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną?
         Udzielanie pomocy trwa do czasu, gdy dziecko wyrówna prezentowane wcześniej trudności - nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji przyrostu umiejętności.
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i specjaliści oceniają przebieg rozwoju dziecka. Jeśli jakieś umiejętności odbiegają od normy dla danego wieku, wówczas nauczyciele i specjaliści we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu wyrównywanie trudności dziecka lub wspieranie jego predyspozycji.

Korzystanie z PPP jest:
- dobrowolne (rodzic może zrezygnować z form pomocy oferowanych przez przedszkole, nawet jeśli dziecko wymaga takiego wsparcia; ostateczna decyzja należy zawsze do rodziców ucznia)
- nieodpłatne (dziecko nie ponosi żadnych kosztów związanych z PPP).

AKTY PRAWNE:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2022 poz. 1593).


Drukuj   E-mail

Kontakt

Przedszkole im Elżbiety Sojki

ul. Szkolna 5

44-360 Lubomia

woj. śląskie, Polska

tel./fax 32 4516015

tel. kom. 606974761

 

Przedszkole jest czynne:

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 7:00-16:00

Środa 7:00-16:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-16:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne