Start Witamy Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 października 2012 11:00

Regulamin Przedszkola im. Elżbiety Sojki w Lubomi

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki - dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. Dziecko, które zostało przyjęte do przedszkola powinno sygnalizować potrzeby fizjologiczne.
 4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 5. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście w ustalonych porach. W uzasadnionych przypadkach mogą przyprowadzać i odbierać dziecko - osoby przez rodziców pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 6. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają  ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
 7. Rodzice mają  obowiązek wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.
 8. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
 9. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/.
 10. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
 11. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie podstawy programowej  dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 12. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 13. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku 3-6 lat opracowanych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.
 14. Wysokość opłaty za świadczenie poza podstawą programową, (która jest bezpłatna) ustala Urząd Gminy w Lubomi.
 15. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z dołu na konto przedszkola. Numer konta: 10 8469 0009 0058 7905 2000 0001 
 16. Jeżeli Rodzic nie opłaci pobytu dziecka w przedszkolu w określonym terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez dzieci.
 18. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy zgłosić pisemnie u dyrektora przedszkola z końcem miesiąca.
 19. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawcy.
 20. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.


Poprawiony: piątek, 22 stycznia 2021 13:37
 

Copyright © 2013 Przedszkole w Lubomi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Moderator: Karolina Szulc
Administrator strony: Ryszard Popardowski

Joomla 1.5 free templates

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości